สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ปี 2562