สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ปี 2561