สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปี 2561