รายงานผลการการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562