สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนปี 2561           ปี 2562               ปี 2563               ปี 2564