การประเมินความเสี่ยงทุจริตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาศักยภาพของการผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีน และยาชีววัตถุสำหรับโรคติดเชื้อ COVID-19 ของประเทศ 

แผนบริหารความเสี่ยงทุจริตต่อการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2564 สถาบันชีววัตถุ

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมหรือการทุจริตเดือนตุลาคม 2561 - เดือนเมษายน 2562

รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมหรือการทุจริตเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2562