ประกาศโปร่งใสปี2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานปี2563

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563


ปี 2562

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

หนังสือเวียนเรื่องมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

หนังสือเวียนรับทราบประกาศเจตจำนง ประจำปี 2562