ขั้นตอนการให้บริการของสถาบันฯ
คู่มือการให้บริการ สถาบันชีววัตถุ


ขั้นตอนการให้บริการของสถาบันชีววัตถุ

           สถาบันชีววัตถุแบ่งงานให้บริการออกเป็น 2 กระบวนงานหลัก ได้แก่ กระบวนงานตรวจวิเคราะห์ชีววัตถุ และกระบวนงานรับรองรุ่นการผลิตชีววัตถุ ซึ่งมีขั้นตอนการให้บริการดังเอกสารด้านล่างนี้