ประชุมผู้ประกอบการ ประจำปี 2561การประชุมร่วมผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสถาบันชีววัตถุเพื่อการพัฒนางาน 2561
ครั้งที่ 2


        ตามที่สถาบันชีววัตถุ ได้จัดประชุมร่วมผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสถาบันชีววัตถุเพื่อการพัฒนางาน ประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้น ผู้สนใจสามารถ download เอกสารประกอบการบรรยายได้ตาม link ด้านล่างนี้


ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กำหนดการประชุม

เอกสารประกอบการประชุมชุดที่ 1 Application IBP e-Lot release

เอกสารประกอบการประชุมชุดที่ 2 ทบทวนกระบวนงานออก Lot release

เอกสารประกอบการประชุมชุดที่ 3 ผลการดำเนินงานของสถาบัน

สรุปความคาดหวังและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ


การประชุมร่วมผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสถาบันชีววัตถุเพื่อการพัฒนางาน 2561
ครั้งที่ 1

        ตามที่สถาบันชีววัตถุ ได้จัดประชุมร่วมผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสถาบันชีววัตถุเพื่อการพัฒนางาน ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้น ผู้สนใจสามารถ download เอกสารประกอบการบรรยายได้ตาม link ด้านล่างนี้

1. หนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุม

2. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

3. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบการร่วมประชุม

4. ทิศทางอุตสาหกรรมวัคซีนและยาชีววัตถุในยุคประเทศไทย 4.0

5. สถานการณ์ในประเทศกับการผลิต cell-based vaccine นำเสนอท่านที่ 1

6. สถานการณ์ในประเทศกับการผลิต cell-based vaccine นำเสนอท่านที่ 2

7. ขยายศักยภาพการตรวจสอบ Vero cell characterization tests

8. New trend for new biological products

9. Application for IBP-e Lot release

10. Thailand 4.0 (importer)