เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริการด้านชีววัตถุเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริการของสถาบันชีววัตถุ
คู่มือการใช้งานระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์สำหรับผู้รับบริการ (iLab Plus)

อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

แบบฟอร์มส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ  NEW

แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ   NEW

แบบฟอร์มส่งตัวอย่างสารมาตรฐานชีววัตถุ

แผนภูมิการขอหนังสือรับรองรุ่นการผลิตชีววัตถุ

วิธีขอหนังสือรับรองรุ่นการผลิตยาชีววัตถุ

รผ. 01 คำขอหนังสือรับรองรุ่นสำหรับมนุษย์

รผ. 02 คำขอหนังสือรับรองรุ่นสำหรับสัตว์

รผ. 03 คำขอรับรองรุ่น กรณีเร่งด่วนเพื่อสาธารณะ

รผ. 04 คำขอใบแทน/แก้ไขหนังสือรับรองรุ่นการผลิต

รผ. 05 คำขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับการขนส่งคนละคราว

รผ. 06 หนังสือรับรองรุ่นการผลิตยาชีววัตถุ

รผ. 07 หนังสือรับรองรุ่นการผลิตยาชีววัตถุ สำหรับสัตว์

รผ. 08 หนังสือรับรองรุ่นการผลิตยาชีววัตถุ สำหรับสาธารณะ

รผ. 09 คำขอเพื่อส่งมอบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับรับรองรุ่นการผลิต

รผ. 10 รายงานการออกหนังสือรับรองรุ่นการผลิตยาชีววัตถุ

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต 2554

จรรยาบรรณนักวิทยาศาสตร์

จรรยาบรรณนักวิจัย

แผนระบบคุณภาพและแผนขยายขอบข่ายความสามารถทางห้องปฏิบัติการของสถาบันชีววัตถุ 2554