ผลงานตีพิมพ์วิชาการ 2541ผลงานตีพิมพ์วิชาการ 2541
ความแรงของอินเตอร์เฟอรอนในยาชีววัตถุ