ผลงานตีพิมพ์วิชาการ 2564ผลงานตีพิมพ์วิชาการ 2564


Plant-Produced Receptor-Binding Domain of SARS-CoV-2 Elicits Potent Neutralizing Responses in Mice and Non-human Primates

การหาค่าปัจจัยที่สำคัญของการทำแห้งแบบเยือกแข็งสำหรับวัคซีนไวรัสอ้างอิงมาตรฐานด้วยกล้องจุลทรรศน์ควบคุมอุณหภูมิ

การพัฒนาระบบติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณโดยกูเกิลชีต

การทวนสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบความแรง ผลิตภัณฑ์ Factor VIII ด้วยวิธี Chromogenic Assay

การศึกษาความถูกต้องวิธีวิเคราะห์ปริมาณแอนติบอดีต่อ Filamentous Haemagglutinin ในซีรั่มหนูถีบจักรที่ฉีดวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์โดย ELISA

การตรวจวิเคราะห์ระดับการดูดซับของท็อกซอยด์เชื้อคอตีบและเชื้อบาดทะยัก ในวัคซีนรวมด้วยเทคนิค Sandwich ELISA

การตรวจสอบความถูกต้องของวิธี Plaque Assay ในการหาปริมาณไวรัส SARS-CoV-2

การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและ Related Proteins ในยาฟิลแกรสติม โดยโครมาโตกราฟีเหลวความดันสูงแบบผันกลับ

การทดสอบความแรงของอิมมูโนโกลบูลินป้องกันโรคตับอักเสบชนิดบีที่จำหน่ายในประเทศไทย

การพัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์

การรับรองรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ใช้ในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2563

การวิเคราะห์โครงสร้างโปรตีนระดับสูงของยาโมโนโคลนอลแอนติบอดี โดยวิธี Circular Dichroism Spectroscopy

การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ค่าความแรงยา Pegfilgrastim โดยวิธี Cell Proliferation