ผลงานตีพิมพ์วิชาการ 2563ผลงานตีพิมพ์วิชาการ 2563


Establishment of the national reference standard for tetanus toxoid in Thailand

การตรวจสอบความถูกต้องวิธีวิเคราะห์ Indirect ELISA สำหรับการหาปริมาณแอนติบอดี Pertussis Toxin (PT) ในวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ ด้วยวิธี Mouse Immunogenicity Test

การทดสอบความถูกต้องของวิธี Cell Proliferation สำหรับการตรวจสอบความแรงของผลิตภัณฑ์ฟิลแกรสติม

การทดสอบความแรงของวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ โดยการประเมินประสิทธิภาพของการสร้างภูมิคุ้มกันในหนูถีบจักรด้วยเทคนิค ELISA

การทวนสอบวิธีตรวจปริมาณแอนติเจนของ Diphtheria ในวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ

การทำแห้งและกำหนดค่าความแรงวัคซีนไอกรนไร้เซลล์เพื่อใช้เป็นวัคซีนอ้างอิงมาตรฐานของประเทศ

การวิจัยเชิงประเมินโปรแกรมประยุกต์ สำหรับบริการข้อมูลการรับรองรุ่นการผลิตชีววัตถุ

การประเมินคุณภาพชุดตรวจวนิจฉัยโรคซิฟิลิสแบบรวดเร็วของประเทศไทย