ผลงานตีพิมพ์วิชาการ 2555
ผลงานตีพิมพ์วิชาการ 2555


การทวนสอบวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารปนเปื้อนชนิด Related Proteins ในตัวอย่างยาชีววัตถุ Filgrastim โดยเทคนิค Reversed-Phase Chomatogrphy