ผลงานตีพิมพ์วิชาการ 2551ผลงานตีพิมพ์วิชาการประจำปี 2551


การประเมินความปลอดภัยจากการปนเปื้อนเอ็นโดท็อกซินในผลิตภัณฑ์ชีววัตถุเพื่อการรักษาชนิด Recombinant DNA- derived Products เพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับยา