งานวิจัยงบประมาณประจำปี 2560ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เลือดชนิดอิมมูโนโกลบูลินที่จำหน่ายในประเทศไทยจากไตเตอร์ของแอนติบอดีของหมู่เลือด ABO และ Rh

Safety of Intravenous Immunoglobulin (IVIG) Marketed in Thailand from Anti ABO and Rh titers