การจัดการความรู้ 2554สถาบันชีววัตถุกับการควบคุมคุณภาพวัคซีนของประเทศไทย