การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อไวรัสที่จำเพาะจากวัวการพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อไวรัสที่จำเพาะจากวัว
ในเซลล์เพาะเลี้ยงวีโร