การทดสอบปริมาณเอนโดท็อกซินในผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุด้วยวิธี Recom binant Factor Cการทดสอบปริมาณเอนโดท็อกซินในผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุด้วยวิธี Recom binant Factor C