การตรวจสอบความถูกต้องวิธีวิเคราะห์การออกฤทธิ์ทางชีวภาพของยาอะดาลิมูแมบด้วยเทคนิค Apoptosisการตรวจสอบความถูกต้องวิธีวิเคราะห์การออกฤทธิ์ทางชีวภาพของยาอะดาลิมูแมบ
ด้วยเทคนิค Apoptosis