การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ Charge Variants ในยาอะดาลิมูแมบการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ Charge Variants ในยาอะดาลิมูแมบ
โดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบแลกเปลี่ยนประจุ