การประเมินคุณภาพชุดตรวจวนิจฉัยโรคซิฟิลิสแบบรวดเร็วของประเทศไทย