การทำแห้งและกำหนดค่าความแรงวัคซีนไอกรนไร้เซลล์การทำแห้งและกำหนดค่าความแรงวัคซีนไอกรนไร้เซลล์เพื่อใช้เป็นวัคซีนอ้างอิงมาตรฐานของประเทศ