การทดสอบความถูกต้องของวิธี Cell Proliferation สำหรับการตรวจสอบความแรงของผลิตภัณฑ์ฟิลแกรสติม