การศึกษาความถูกต้องของวิธีการตรวจหาปริมาณ ATP ภายในเซลล์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ค่าความแรงการศึกษาความถูกต้องของวิธีการตรวจหาปริมาณ ATP ภายในเซลล์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ค่าความแรงของวัคซีนบีซีจีที่ผลิตในประเทศไทย