การวิเคราะห์โครงสร้างโปรตีนระดับสูงของยาโมโนโคลนอลแอนติบอดี โดยวิธี Circular Dichroism Spectroscopy