การทวนสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบความแรง ผลิตภัณฑ์ Factor VIII ด้วยวิธี Chromogenic Assay