การพัฒนาและการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสปนเปื้อนในเซลล์ Vero            การพัฒนาและการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสปนเปื้อนในเซลล์ Vero ที่ใช้ในการผลิตวัคซีนโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยงตรวจสอบ