การประเมินคุณภาพความแรงวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ของประเทศไทย