การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ความแรง Monoclonal Antibody ชนิด Rituximab โดยเทคนิค Complement Dependent Cytotoxicity