รางวัล DMSc Best Practice Award 2016รางวัล DMSc Best Practice Award 2016

30  พ.ค. 2560

รางวัล DMSc Best Practice Award 2016 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

เรื่อง “การทำแห้งไวรัสโรตาซีโรทัยป์เดี่ยวเชื้อเป็นเพื่อใช้เป็นวัคซีนอ้างอิงมาตรฐานของประเทศ” 

โดยนางณัฐกานต์ มิ่งงามทรัพย์