อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562

24  พ.ค. 2562

สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการปรับปรุงอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ ปี พ.ศ. 2562