การจัดการความรู้ประจำปี 2560



การจัดการความรู้ประจำปี 2560

4  ก.ค. 2560

การจัดการความรู้ประจำปี 2560

รายงานผลการประเมิน gap analysis

(เปรียบเทียบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ สถาบันชีววัตถุ)