เอกสารที่จำเป็นสำหรับการรับรองรุ่นการผลิต และอื่นๆ