วิสัยทัศน์และพันธกิจวิสัยทัศน์ 2559 

IBP is the leader of quality control of biological products in Asian region.

เป็นผู้นำด้านการควบคุมคุณภาพชีววัตถุในภูมิภาคเอเชีย

พันธกิจ

ที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์ 2555-2558 ประกอบด้วย

1. ประกันคุณภาพและประเมินความเสี่ยงวัคซีน ชีววัตถุเพื่อการรักษาและชุดตรวจวินิจฉัยโรคที่ติดต่อทางเลือดที่ใช้ในการควบคุม ป้องกัน ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคของประเทศ

2.พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านชีววัตถุที่ใช้ในการควบคุมป้องกันและรักษาโรค

3.เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในการควบคุมคุณภาพวัคซีน ชีววัตถุเพื่อการรักษาและชุดตรวจวินิจฉัยโรคที่ติดต่อทางเลือด เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศและนานาชาติ (United Nation) และสนับสนุนการผลิตชีววัตถุของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

4.ผลิตสารมาตรฐานของประเทศสำหรับการควบคุมคุณภาพชีววัตถุ

5. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของวัคซีน ชีววัตถุเพื่อการรักษาและชุดตรวจวินิจฉัยโรคที่ติดต่อทางเลือด1. Quality testing and assuring of biological products for licencing, auction purpose. 

2. Lot release control of biological products.

3. Quality testing of biological products for AEFI and cold chain monotoring. 

4. Research and development on knowledge and technology on biological products.

5. Preparation of the national standard/reference materials for quality control of biological products.

6. Risk assessing of biological products.