ประกาศเรื่องข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์