เอกสารประกอบการอบรม: แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงฯ