รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สถาบันชีววัตถุ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน