รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563