รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ในรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562