สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปี 2562