สื่อวีดิทัศน์มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของสถาบันชีววัตถุสื่อวีดิทัศน์มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของสถาบันชีววัตถุ


https://www.youtube.com/watch?v=Ij3k5WXREBU