การประชุมร่วมผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถาบันชีววัตถุเพื่อการพัฒนางานปี 2562การประชุมร่วมผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถาบันชีววัตถุเพื่อการพัฒนางานประจำปี 2562

        ด้วยสถาบันชีววัตถุ จะจัดการประชุมร่วมผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถาบันชีววัตถุเพื่อการพัฒนางานประจำปี 2562  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
    ในการนี้ สถาบันชีววัตถุ ขอเชิญท่านและผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 2 คน ตามวัน เวลาดังกล่าว