รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562