สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปี 2562