สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปี 2562มกราคม                กุมภาพันธ์            มีนาคม                เมษายน            พฤษภาคม                มิถุนายน

 กรกฎาคม           สิงหาคม              กันยายน            ตุลาคม               พฤศจิกายน              ธันวาคม