7  เม.ย. 2564
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity Assessment : EIT) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5  เม.ย. 2564
COVID vaccines updated 5 April 2021
31  มี.ค. 2564
สถาบันชีววัตถุประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2564
25  มี.ค. 2564
รับมอบตัวอย่างวัคซีนป้องกันโควิด-19 AstraZeneca ที่ผลิตโดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
23  มี.ค. 2564