1  ก.ย. 2564
COVID vaccines updated 30 Aug 2021
9  ส.ค. 2564
COVID vaccines updated 9 Aug 2021
9  มิ.ย. 2564
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564
25  พ.ค. 2564
COVID vaccines updated 24 May 2021
29  เม.ย. 2564
COVID vaccines updated 26 April 2021
29  เม.ย. 2564
สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับประกาศยกย่องเป็น "องค์กรคุณธรรม" ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562
25  พ.ค. 2564
อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2564
13  ม.ค. 2564
รายงานประจำปี สถาบันชีววัตถุ 2563
15  ธ.ค. 2563
อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 5
4  พ.ย. 2563
นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ประจำปีงบประมาณ 2564
1  พ.ค. 2563
อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2
26  ก.ย. 2562
หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 7 ประการ